Παρασκευή Απρ 28
διαβάστε την με ένα κλικ
 

meganalysis

katiallo2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

ds13Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Μαρτίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 97/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτος 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 99/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

6ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

8ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

9ο

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

10ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

11ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

12ο

Αντικατάσταση Εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου για την Π.Ε.Δ.Α.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

13ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

14ο

Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

   

15ο

Έγκριση διενέργειας αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του 4ου ATTIKA RUN & FUN Grand Prix.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

16ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ποικίλων εντύπων και φακέλων ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (6.993,60 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

17ο

Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας και δράσεων προσέλκυσηςεθελοντών αιμοδοσίας, ψήφιση πίστωσης ποσού (1.500,00 €) χιλίων πεντακοσίων ευρώ για το έτος 2017.

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

18ο

Έγκριση μελέτης, διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργολαβία 2017».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

19ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικού - τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργολαβία 2014» αριθμός μελέτης17/2014.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

20ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

21ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6145/17-02-2017 αίτηση του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

22ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

23ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ ΠΟΕ βάσει του Ν. 4152/2013.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

24ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από κλήση έτους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

25ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από σύνδεση αγωγού βάσει του Ν. 4152/2013.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

26ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013.

κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος

27ο

Διαγραφή πληρωμένου τέλους του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος

28ο

Διαγραφή χρέωσης Δημοτικών Τελών & Τ.Α.Π., του κ. ΒΕΪΟ-ΓΛΑΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος

29ο

Διαγραφή χρέωσης Δημοτικών Τελών & Τ.Α.Π., του κ. ΜΠΑ-ΚΛΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος

30ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΜΑΓΚΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος

31ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΑΦΟΙ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

32ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

33ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΦΑΚΙΤΣΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

34ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

35ο

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 25261/21-05-2013 παράβασης Κ.Ο.Κ. της κας Ζαβρίδου Χριστίνας.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Μαρτίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: